iLaTour phiên bản Standard gồm các chức năng sau:

 • Quản Lý Yêu Cầu Tour
 • Quản Lý Chương Trình Tour, Tour Mẫu, Tour Theo Yêu Cầu, Tour Trình Duyệt
 • Quản Lý Du Khách, Khách Hàng, Người Liên Hệ
 • Quản Lý Tour FIT, Tour FIT Mở Bán
 • Quản Lý Đặt Chỗ Tour (Tour FIT Bookings), Vé Tour (Tour FIT Tickets)
 • Quản Lý Tour GIT, Tour GIT Trình Duyệt
 • Quản lý Hợp Đồng Tour
 • Quản lý Bán Tour GIT
 • Quản lý Bán Tour FIT (Booking, Ticket)
 • Quản Lý Tương Tác P.KDoanh và P.Điều Hành về Y/C Dịch Vụ Tour
 • Quản Lý Thư Viện Dịch Vụ & Bảng Giá (Quản Lý NCC Dịch Vụ: Thiết Lập Dịch Vụ, Cấu Hình Dịch Vụ, Giá)
 • Quản Lý Yêu Cầu Dịch Vụ
 • Quản Lý Giữ Chỗ Dịch Vụ & Theo Dõi Thanh Toán
 • Quản Lý Dịch Vụ Theo Tour
 • Đề nghị thanh toán
 • Quản Lý Tiến Trình Tour
 • Quản Lý Lịch Trình Hướng Dẫn Viên
 • Theo Dõi Thanh Toán Tour FIT, GIT
 • Thực Hiện Đề Nghị Thu /Chi Khách Hàng
 • Quản Lý Công Nợ Khách Hàng, NCC
 • Theo Dõi Thanh Toán Theo Đặt Dịch Vụ NCC
 • Theo Dõi Thanh Toán Theo Dịch Vụ Tour
 • Thực Hiện Đề Nghị Thu /Chi NCC
 • Quản Lý Công Nợ Nhà Cung Cấp
 • Quản Lý Duyệt (Giá Tour, Đề Nghị Tạm Ứng, Đề Nghị Chi)
 • Quản Lý Dữ Liệu Tổng Quát
 • Export Dữ Liệu
 • Báo Cáo Thống Kê (Kế Toán, Kinh Doanh, Điều Hành)
 • Báo Cáo Bán Hàng (Doanh Số Bán Tour Theo KH, Thị Trường, N.Viên..)
 • Báo Cáo Điều Hành Tour (Đặt Dịch Vụ Tour, Đặt Dịch Vụ NCC)
 • Báo Cáo Kế Toán (Công Nợ KH, Công Nợ NCC: Tổng quát, Chi Tiết)
 • Báo Cáo Lãi/Lỗ Thực Hiện Tour, Báo Cáo Quyết Toán Tour
 • Báo Cáo Khác (Phục Vụ Hoạt Động Chăm Sóc KH, và Marketing)
 • Các chức năng quản trị hệ thống
 • Các chức năng tiện ích hỗ trợ người dùng
 • Quản Lý Phiên Làm Việc

iLaTour phiên bản Professional gồm chức năng Standard và các chức năng sau:

 • Quản Lý Tạm Ứng Tiền Mặt
 • Quản Lý Mẫu Hợp Đồng - Xuất .pdf
 • Quản Lý Sắp Xếp Phòng, Xe
 • Quản Lý Tiến Trình Tour
 • Quản Lý Xuất Hóa Đơn
 • Điều Phối Đặt Dịch Vụ
 • Cấu Hình Sitemap Cá Nhân
 • Thiết lập luồng duyệt nâng cao
 • Cấu hình Dashboard
 • Cấu hình Widget
 • Chức Năng Yêu Thích (Thường Dùng)

Các module Add-on:

 • Quản Lý Tạm Ứng Tiền Mặt
 • Quản Lý Mẫu Hợp Đồng - Xuất
 • Quản Lý Sắp Xếp Phòng, Xe
 • Quản Lý Tiến Trình Tour
 • Quản Lý Xuất Hóa Đơn
 • Điều Phối Đặt Dịch Vụ
 • Cấu Hình Sitemap Cá Nhân
 • Thiết lập luồng duyệt nâng
 • Cấu hình Dashboard
 • Cấu hình Widget
 • Chức Năng Yêu Thích (Thường Dùng)
 • Quản Lý Nhắc Việc (Reminder)
 • Quản Lý Import (37 files nhập nhanh)
 • Quản Lý Chỉ Tiêu Kinh Doanh
 • Đính Kèm File (Attachment)