CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA iLATOUR TM CHỨC NĂNG CHÍNH

Phân hệ quản lý Sản Phẩm tour

Quản lý xây dựng chương trình tour theo nhu cầu thị trường hoặc KH

Quản lý xây dựng tour mẫu, tour theo yêu cầu khách hàng

Phân hệ Quản lý Kinh Doanh

Quản lý tour FIT: Tour mở bán, tour chờ duyệt, booking, vé tour (ticket)

Quản lý tour GIT: Quản lý yêu cầu tour, tour chờ duyệt, hợp đồng

Phân hệ quản lý Điều hành tour

Quản lý thư viện Dịch Vụ (Nhà cung cấp, Dịch Vụ, Giá)

Quản lý yêu cầu dịch vụ. Quản lý đặt dịch Vụ. Quản lý điều phối.

Phân hệ quản lý Tài chính, kế toán

Quản lý Thanh toán tour FIT, GIT; Tạm ứng đi tour

Quản lý Công nợ NCC, Công nợ Khách hàng, Đối tác

Phân hệ Chăm sóc khách hàng

Quản lý thông tin Khách hàng, Du khách, Người Liên hệ

Theo dõi sản phẩm (tour) Khách hàng đã sử dụng

Phân hệ Báo cáo thống kê

Báo cáo Kinh doanh (Doanh số theo KH, Thị trường, Nhân viên)

Báo cáo Kế toán (Công nợ, Lãi lỗ), Báo cáo Điều hành

Phân hệ Quản trị hệ thống

Quản lý Vai trò người dùng (role), Tài khoản người dùng (user)

Quản lý Phân quyền động theo Role và User

Chức Năng Tiện Ích

Việc cần làm (To-do list, Lịch nhắc việc (Alert list)

Chức năng thường dùng (Favorite Links); Thao tác nhanh.

software as a service

 • Chi phí theo nhu cầu

 • Đã gồm chi phí máy chủ

 • Đã gồm chi phí bảo trì

 • Đã gồm nâng cấp định kỳ

 • Thanh toán linh hoạt

hệ thống đơn giản

 • Giao diện đồ họa thân thiện

 • Tương tác theo mạch suy nghĩ

hệ thống module hóa

 • Tắt mở theo yêu cầu

 • Dễ mở rộng và bảo trì

 • Liên kết nhau chặt chẽ

 • Hoạt động ổn định

 • Bảo mật đa tầng

phân quyền động

 • Theo chức năng

 • Theo dữ liệu

 • Theo màn hình

một kết nối - Đa tiếp xúc

 • Không còn khoảng cách địa lý

 • Liên kết các phòng ban

 • Liên kết đối tác / Nhà cung cấp

 • Truy cập mọi lúc mọi nơi